28.02.2013

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Հասարակության տարածքային արդյունավետ կազմակերպման համար  կարևոր է բոլոր տարածքային բաղադրիչների համամասնական և համաչափ զարգացումը: Դրա հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կայուն  զարգացումը ենթադրում է...Շարունակել

Բաժին: Էկոնոմիկա

28.02.2013

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԵՏՐԻԿ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

Նպատակային խորհրդատվությունը մեծ ազդեցություն ունի գյուղատնտեսության արտադրա-տնտեսական ցուցանիշների բարելավման վրա: Այս առումով, 2012 թ. ուսումնասիրել ենք խորհրդատվության ազդեցությունը Շիրակի մարզի Ողջի և Առափի համայնքների...Շարունակել

Բաժին: Էկոնոմիկա

28.02.2013

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐԻ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

Յուրաքանչյուր պետությունում պարենային ապահովության իրավիճակի մասին ամբողջական և համապարփակ տեղեկատվություն կարելի է ստանալ պարենային հաշվեկշիռներից, որոնց կազմելու անհրաժեշտությունն ակներև դարձավ երկրորդ աշխարհամարտից հետո և դա...Շարունակել

Բաժին: Էկոնոմիկա

28.02.2013

ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳՈՒ (ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ) ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պտղաբուծությունը ՀՀ-ում ունի շատ հին պատմություն, սակայն դարերի ընթացքում նրա զարգացումը տեղի է ունեցել տարերայնորեն: Բազմամյա տնկարկների մոտ  անհատական զարգացման ընթացքում տեղի ունեցող փոփոխությունները բաժանվում են 9...Շարունակել

Բաժին: Էկոնոմիկա

28.02.2013

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ներդրումներ՚ հասկացությունն առաջացել է լատիներեն ՙinvestrite՚ բառից, որին համահունչ է ՙինվեստիտուրիան՚: Նույն բառով միջնադարում անվանում էին վանահոր պաշտոնի նշանակումը, որին իրավունք էր տրվում կառավարել եկեղեցուն պատկանող հողերը:...Շարունակել

Բաժին: Էկոնոմիկա

28.02.2013

ՀՀ-ՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐՆ ՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ապահովագրության համակարգում գյուղատնտեսության ապահովագրությունը ամենաբարդ տեսակներից է, որը պայմանավորված է ինչպես  ճյուղային առանձնահատկություններով, այնպես էլ ապահովագրության այս տեսակի ներդրման խոչընդոտներով: Այստեղ...Շարունակել


28.02.2013

ՑԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՅԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆԻ ԱՃԻ ԵՎ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՋՐԴԻ ԱՂԱԿԱԼԱԾ ՀՈՂԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հողի աղակալումը նպաստում է բույսի բարձրության, արդյունավետ ցողունների և հասկում հատիկների քանակի, ընդհանուր չոր նյութի զանգվածի և հատիկի բերքատվության ցուցանիշի նվազմանը [4]: Սակայն, հետազոտությունների մեծ մասը ցույց է տալիս, որ...Շարունակել


Displaying results 1 to 7 out of 22
<< First < Previous 1-7 8-14 15-21 22-22 Next > Last >>